Termíny zasadnutí OZ

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnia v roku 2019:

                        15.02.2019

                        17.05.2019

                        16.08.2018

                        22.11.2019

Vážení občania,

Starostka obce Vás v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozýva  na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa

15.februára 2019 so začiatkom o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu

Program zasadnutia :

 1. Otvorenie.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Schválenie programu zasadnutia OZ.
 4. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.
 5. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky-podanie správy predsedom komisie.
 6. Správa nezávislého audítora-audit účtovnej závierky za rok 2018.
 7. Návrh Poriadku odmeňovania.
 8. Určenie odmeny zástupcovi starostky.
 9. Určenie poslaneckých obvodov v obci.
 10. Voľba členov zriadených komisií pri Obecnom zastupiteľstve.
 11. Plánované športové a spoločenské akcie v roku 2019.
 12. Komunálny odpad-informácie o príjmoch a výdavkoch za rok 2018, triedenie za rok 2018, poplatky v roku 2019.
 13. Rôzne.
 14. Diskusia.
 15. Záver.

Jana Boďová

starostka obce

Zverejnené na informačnej tabuli obce: 11.02.2019