Termíny zasadnutí OZ

Zasadnutia OZ v roku 2018 sa budú konať v nasledovných termínoch vždy so začiatkom o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu Veľký Čepčín:

10.februára 2018

27.apríl 2018

29.jún 2018  

 21.septembra 2018  

14.decembra 2018

Vážení občania,

Starostka obce Vás v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  Vás pozýva

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa

27.apríla 2018 so začiatkom o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu

Program zasadnutia :

1.    Otvorenie.

2.    Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnica, návrhovej a mandátovej komisie.

3.    Kontrola uznesenia.

4.    Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. Polrok 2018.

5.    Stanovisko HK k Záverečnému účtu za rok 2017.

6.    Záverečný účet za rok 2017.

7.    Výročná správa za rok 2017.

8.    Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky-podanie správy predsedom komisie.

9.    Pripravované akcie: stavanie mája, deň matiek, deň otcov, MDD.

10.  Rôzne.

11.  Diskusia.

12.  Záver.

Jana Boďová
starostka obce