Termíny zasadnutí OZ

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnia v roku 2019:

                        15.02.2019

                        17.05.2019

                        16.08.2018

                        22.11.2019

Vážení občania,

Starostka obce Vás v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozýva  na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa

17.mája  2019 so začiatkom o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu

Program zasadnutia :

 1. Otvorenie.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Schválenie programu zasadnutia OZ.
 4. Voľba mandátovej, návrhovej  komisie.
 5. Kontrola uznesenia.
 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2019.
 7. Stanovisko HK k Záverečnému účtu za rok 2018.
 8. Záverečný účet za rok 2018.
 9. Výročná správa za rok 2018.
 10. Informácie, organizačné otázky.
 11. Rôzne.
 12. Diskusia.
 13. Záver.

Jana Boďová

starostka obce

Zverejnené na informačnej tabuli obce: 13.05.2019