Termíny zasadnutí OZ

Zasadnutia OZ v roku 2018 sa budú konať v nasledovných termínoch vždy so začiatkom o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu Veľký Čepčín:

10.februára 2018

27.apríl 2018

29.jún 2018  

 28.septembra 2018  

30.novembra 2018


Vážení občania,

Starostka obce Vás v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  Vás pozýva

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa

28.septembra 2018 so začiatkom o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu

Program zasadnutia

  1. Otvorenie.
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnica, návrhovej a mandátovej komisie.
  3. Kontrola uznesenia.
  4. Zásady hospodárenia s majetkom.
  5. Rôzne.
  6. Diskusia.
  7. Záver.

Jana Boďová

starostka obce