Kontakt:

Napíšte nám:

   Zasadnutia OZ v roku 2017 sa budú konať v nasledovných termínoch vždy so začiatkom o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu Veľký Čepčín:

 

17. februára 2017

12. máj 2017

14. júla 2017

 06.októbra 2017

8. decembra 2017

 

Program zasadnutia bude zverejnený najmenej 3 dni pred konaním OZ na informačnej tabuli Obce .

 

V prípade mimoriadneho zasadnutia budeme včas informovať.

 

  Vážení občania,

 

Starostka obce Vás v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  Vás pozýva

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa

 12.mája 2017 so začiatkom o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu

 

Program zasadnutia :

 

 

1.    Otvorenie.

2.    Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnica, návrhovej a mandátovej komisie.

3.    Kontrola uznesenia.

4.    Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2016.

5.    Stanovisko HK k Záverečnému účtu za rok 2016.

6.    Záverečný účet za rok 2016.

7.    Výročná správa za rok 2016.

8.    Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky-podanie správy predsedom komisie.

9.    Pripravované akcie: Deň matiek, deň otcov, MDD-výlet.

10.                      Rôzne.

11.                      Diskusia.

12.                      Záver.

 

 

 

 

 

Jana Boďová

starostka obce