Kontakt:

Napíšte nám:

   Zasadnutia OZ v roku 2017 sa budú konať v nasledovných termínoch vždy so začiatkom o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu Veľký Čepčín:

 

17. februára 2017

12. máj 2017

14. júla 2017  POZOR ZMENA: 13.7.2017

 06.októbra 2017   POZOR ZMENA: 5.10.2017

8. decembra 2017

 

Program zasadnutia bude zverejnený najmenej 3 dni pred konaním OZ na informačnej tabuli Obce .

 

V prípade mimoriadneho zasadnutia budeme včas informovať.

 

 

   Vážení občania,

 

Starostka obce Vás v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  Vás pozýva

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa

 5.októbra 2017 so začiatkom o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu

 

 

Program zasadnutia :

 

 

 

1.    Otvorenie.

2.    Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnica, návrhovej a mandátovej komisie.

3.    Kontrola uznesenia.

4.    Úprava rozpočtu o štátne peniaze.

5.    Príkazný list starostky 01/2017 (vykonanie inventúry).

6.    Prerokovanie vytvorenia nového pracovného miesta od 1.1.2018-administratívny pracovník.

7.    Príprava projektu „Rekonštrukcia KD“.

8.    Vyhodnotenie akcií za uplynulé obdobie, plánované akcie do konca roka 2018.

9.    Rôzne.

10.                      Diskusia.

11.                      Návrh na uznesenie.

12.                      Záver.

 

 

 

Jana Boďová

starostka obce