Kontakt:

Napíšte nám:

   Zasadnutia OZ v roku 2017 sa budú konať v nasledovných termínoch vždy so začiatkom o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu Veľký Čepčín:

 

17. februára 2017

12. máj 2017

14. júla 2017  POZOR ZMENA: 13.7.2017

 06.októbra 2017

8. decembra 2017

 

Program zasadnutia bude zverejnený najmenej 3 dni pred konaním OZ na informačnej tabuli Obce .

 

V prípade mimoriadneho zasadnutia budeme včas informovať.

 

 

   Vážení občania,

 

Starostka obce Vás v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  Vás pozýva

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa

13.júla 2017 so začiatkom o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu

 

 

Program zasadnutia :

 

 

 

1.    Otvorenie.

2.    Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnica, návrhovej a mandátovej komisie.

3.    Kontrola uznesenia.

4.     Návrh VZN č. 01/2017 o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách obce Veľký Čepčín. 

5.    Návrh na rozpočtové opatrenie č. 02/2017.

6.    Nohejbalový turnaj, bicyklový pretek, uvítanie prvákov, Vatra k SNP, výstava jesennej úrody, naj veľkočepčiansky koláč -príprava akcií.

7.    Rôzne.

8.    Diskusia.

9.    Záver.

 

 

 

 

 

Jana Boďová

starostka obce