Samospráva

Obec Veľký Čepčín  je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom,  samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Obec Veľký Čepčín hospodári a nakladá aj s majetkom štátu, ktorý jej bol zverený v súlade s platnou právnou úpravou.

Starostka obce: Jana BOĎOVÁ

Zástupca starostky: Stanislav CHVOJKA

Poslanci:  

  • Jozef VÝBOCH
  • Mgr. Magdaléna ZELIENKOVÁ
  • Michal KRUPÁR
  • Elena CHVOJKOVÁ

Hlavný kontrolór obce: Ing. Janka JESENSKÁ

Administratíny pracovník: Janka ZUZULOVÁ

Komisie

1. Finančná komisia: 

predseda: Mgr. Magdaléna Zelienková

členovia: Mgr. Janka Pavlišová

2. Komisia kultúry, športu a práce s mládežou:

predseda: Jozef  Výboch

členovia: Marián Štancel

3. Komisia kultúrno-spoločenská:

predseda: Elena Chvojková

členovia: Mgr. Magdaléna Zelienková, Stanislav Chvojka

4. Komisia životného prostredia, výstavby a verejného poriadku:

predseda: Michal Krupár

člen: Ľubomír Mieščák, Ondrej Fobel

5. Komisia na posúdenie Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majtkových pomerov:  

predseda: Jozef Výboch

členovia: Stanislav Chvojka, Mgr. Magdaléna Zelienková

Základné ustanovenia

Orgánmi obce Veľký Čepčín sú: Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Čepčín a starostka obce Veľký Čepčín. Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Čepčín zriaďuje na základe osobitných právnych predpisov a podľa potrieb obce orgány obecného zastupiteľstva, komisie obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Čepčín

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Veľký Čepčín zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Veľký Čepčín na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce  má 5 poslancov.

Starosta Obce

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom (ust. § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.), a v daňových a poplatkových vzťahoch je správcom dane (ust. § 1a písm. b) zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov).

Zástupca starostu obce

Starosta má jedného zástupcu, ktorý je volený na návrh starostu, obecným zastupiteľstvom spravidla na celé funkčné obdobie, z poslancov obecného zastupiteľstva. Zástupca starostu zastupuje starostu v čase jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať

Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu plnenia úloh obce vyplývajúcich z jej pôsobnosti v súlade s platnou právnou úpravou. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu 6 rokov.

Komisie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Čepčín zriadilo na svojom ustanovujúcom zasadnutí  30.11.2018  tieto komisie:

  • Finančná komisia - predseda: Mgr. Magdaléna Zelienková
  • Komisia kultúry, športu a práce s mládežou -  predseda: Jozef Výboch
  • Komisia kultúrno-spoločenská - predseda: Elena CHvojková
  • Komisia výstavby, životného prostredia a verejného poriadku -  predseda: Michal Krupár

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich činnosti podľa miestnych podmienok a potrieb. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Každá komisia má predsedu, ktorého volí Obecné zastupiteľstvo.

Obecný úrad

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad je zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce. Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.