Termíny zasadnutí OZ

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnia v roku 2020:

                        21.02.2020

                        29.05.2020

                        28.08.2020

                        27.11.2020

                       

Vážení občania,

Starostka obce Vás v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  Vás pozýva

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa  21.februára  2020 (piatok) so začiatkom o 18,00 hod.

 v zasadačke obecného úradu

Program zasadnutia :

 1. Otvorenie.
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnica, návrhovej a mandátovej komisie.
 3. Kontrola uznesenia.
 4. Schválenie predaja pozemku.
 5. Informácie o plánovanej výstavbe-IBV.
 6. Odpady-informácie (zhrnutie roku 2019, skutočnosti v roku 2020)
 7. Rekonštrukcia kultúrneho domu-informácie a ukončení projektu, informácie o II. etape rekonštrukcie.
 8. Informácie, organizačné otázky.
 9. Rôzne.
 10. Diskusia.
 11. Návrh na uznesenie.
 12. Záver.

Jana Boďová

starostka obce

Zverejnené na informačnej tabuli obce: 18.02.2020