Termíny zasadnutí OZ

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnia v roku 2019:

                        15.02.2019

                        17.05.2019

                        10.08.2018

                        22.11.2019

Vážení občania,

starostka obce Vás v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozýva  na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa

10.augusta  2019 so začiatkom o 17,30 hod. v zasadačke obecného úradu

Program zasadnutia :

 1. Otvorenie.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Schválenie programu zasadnutia OZ.
 4. Voľba mandátovej, návrhovej  komisie.
 5. Kontrola uznesenia.
 6. Projekt „Wifi pre teba“ – predstavenie projektu, stanovisko OZ.
 7. Organizačné zabezpečenie pripravovaných akcií: vatra k SNP, uvítanie prvákov, uvítanie narodených detí, výstava jesennej úrody a naj koláč.
 8. Rozpočtové opatrenie č. 01/2019.
 9. Informácie, organizačné otázky.
 10. Rôzne.
 11. Diskusia.
 12. Záver.

Jana Boďová

starostka obce

Zverejnené na informačnej tabuli obce: 05.08.2019