Termíny zasadnutí OZ

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnia v roku 2021:

                       05.03.2021

                       04.06.2021

                       03.09.2021

                       03.12.2021

                   

Vážení občania,

Starostka obce Vás v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  Vás pozýva

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa  03.septembra  2021 (piatok) so začiatkom o 18,00 hod.

 v zasadačke obecného úradu

Program zasadnutia :

Otvorenie.

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, členov návrhovej komisie.

  1. Kontrola uznesenia.
  2. Kúpa pozemku E KN 77.
  3. Návrh na vyradenie hnuteľného majetku pre nefunkčnosť.
  4. Návrh na zakúpenie programu „virtuálny cintorín“.
  5. Informácie, organizačné otázky (odpady a poplatky, SOU, informácie o uskutočnených akciách, brigáda, príprava osláv obce, očkovanie proti COVID19).
  6. Plánované akcie do konca roka 2021.
  7. Rôzne.
  8. Diskusia.
  9. Návrh na uznesenie.
  10. Záver.

Jana Boďová

starostka obce

Zverejnené na informačnej tabuli obce: 30.08.2021