Termíny zasadnutí OZ

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnia v roku 2020:

                        21.02.2020

                        29.05.2020

                        28.08.2020

                        27.11.2020

                       

Vážení občania,

starostka obce Vás v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozýva  na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa

28.augusta  2020 so začiatkom o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu

Program zasadnutia :

 1. Otvorenie.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Voľba návrhovej komisie.
 3. Schválenie programu zasadnutia OZ.
 4. Kontrola uznesenia.
 5. Návrh na vyradenie hnuteľného majetku pre nefunkčnosť.
 6.  Rozpočtové opatrenie č. 02/2020 a 03/2020.
 7. Organizačné zabezpečenie pripravovaných akcií: vatra k SNP, uvítanie prvákov, uvítanie narodených detí, výstava jesennej úrody a naj koláč.
 8. Úprava sadzobníka úhrad vyberaných obcou.
 9. Informácie, organizačné otázky.
 10. Rôzne.
 11. Diskusia.
 12. Návrh na uznesenie.
 13. Záver.

Jana Boďová

starostka obce

Zverejnené na informačnej tabuli obce: 24.08.2020