Termíny zasadnutí OZ

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnia v roku 2021:

                       05.03.2021

                       04.06.2021

                       03.09.2021

                       03.12.2021

                   

 Vážení občania,

Starostka obce Vás v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  Vás pozýva

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa  05.marca  2021 (piatok) so začiatkom o 18,00 hod.

 v sále kultúrneho domu veľký čepčín.

Program zasadnutia :

 1. Otvorenie.
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnica, návrhovej komisie.
 3. Kontrola uznesenia.
 4. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve obce. Schválenie  zámeru predaja nehnuteľnosti.
 5. Správa HK o kontrole za rok 2020.
 6. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra.
 7. Odpady-informácie (zhrnutie roku 2020, výpočet miery vytriedenia za rok 2020, nové podmienky triedenia).
 8. Rekonštrukcia mosta-informácia o cenovej ponuke na vypracovanie projektovej dokumentácie.
 9. Informácie, organizačné otázky (info o priebehu testovania na COVID-19, vydanie Hlásnika, list odoslaný vlastníkom parc. č. 76, čistenie po zimnej údržbe, kosenie, nadstavenie hrdla na žumpe, odvod dažďovej vody, stojisko na separovaný odpad, dopad corona krízy na kultúrno-spoločensko-športové aktivity v obci).
 10. Diskusia.
 11. Záver.

Jana Boďová

starostka obce

Zverejnené na informačnej tabuli obce: 02.03.2021