Termíny zasadnutí OZ

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnia v roku 2019:

                        15.02.2019

                        17.05.2019

                        10.08.2018

                        22.11.2019  ZMENA: OZ sa uskutoční 29.11.2019 o 17,00 hod.

Vážení občania,

Starostka obce Vás v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  Vás pozýva

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa  29.novembra 2019 so začiatkom o 17,00 hod.

 v zasadačke obecného úradu

Program zasadnutia :

 1. Otvorenie.
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnica, návrhovej a mandátovej komisie.
 3. Kontrola uznesenia.
 4. Návrh rozpočtu  na roky 2020, 2021 a 2022.
 5. Stanovisko HK k rozpočtu na rok 2020.
 6. Návrh plánu činnosti HK na 1.polrok 2020.
 7. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2018.
 8. Zmluva HK viacerých obcí na úseku výkonu kontrolnej činnosti-zmena účastníkov zmluvy.
 9. Návrh VZN č. 01/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
 10. Návrh na prijatie výšky úveru na účely zabezpečenia financovania investičného projektu „Rekonštrukcia kultúrneho domu spojeného s obecným úradom v obci Veľký Čepčín“. 
 11. Žiadosť p. Lukáča o odkúpenie časti parcely č. E KN  500/3.
 12. Úprava rozpočtu k 31.12.2019.
 13. Príkazný list starostky č. 01/2019.
 14. Návrh harmonogramu zasadnutí OZ v roku 2020.
 15. Plánované akcie do konca roka 2019: Rozsvietenie vianočného stromčeka,  Mikuláš, vítanie Nového roka.
 16. Informácie, organizačné otázky (informácie o projektoch, zimná údržba miestnych komunikácií, mimoriadne odmeny).
 17. Rôzne (národný projekt podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby, vysporiadanie pozemkov v správe SPF).
 18. Diskusia.
 19. Návrh na uznesenie.
 20. Záver.

Jana Boďová

starostka obce

Zverejnené na informačnej tabuli obce: 21.11.2019