Termíny zasadnutí OZ

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnia v roku 2021:

                       05.03.2021

                       04.06.2021

                       03.09.2021

                       03.12.2021

                   

 Vážení občania,

Starostka obce Vás v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  Vás pozýva

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa  04.júna  2021 (piatok) so začiatkom o 18,00 hod.

 v zasadačke obecného úradu

Program zasadnutia :

Otvorenie.

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, členov návrhovej komisie.

 1. Kontrola uznesenia.
 2. Voľba hlavného kontrolóra.
 3. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK  na II. polrok 2020.
 4. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2020.
 5. Stanovisko HK k Záverečnému účtu obce a rozpočtovému hospodáreniu obce za rok 2020.
 6. Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie obce za rok 2020.
 7. Výročná správa obce za rok 2020.
 8. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky-podanie správy predsedom komisie.
 9. Rozpočtové opatrenie č. 01/2021, 02/2021.
 10. Predaj pozemku č. C-KN 417/3 v k.ú. Veľký Čepčín.
 11. Informácie, organizačné otázky.
 12. Rôzne.
 13. Diskusia.
 14. Návrh na uznesenie.
 15. Záver.

Jana Boďová

starostka obce

Zverejnené na informačnej tabuli obce: 31.05.2021