Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnia v roku 2020:

                        21.02.2020

                        29.05.2020

                        28.08.2020

                        27.11.2020

                       

Vážení občania,

Starostka obce Vás v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  Vás pozýva

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva (mimoriadne OZ), ktoré sa bude konať dňa  02.júla  2020 (štvrtok) so začiatkom o 17,30 hod.

 v kancelárii  obecného úradu

Program zasadnutia :

  1. Otvorenie.
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnica, návrhovej komisie.
  3. „Rekonštrukcia kultúrneho domu spojeného s obecným úradom v obci Veľký Čepčín“  - podanie informácie, prečo nie je do dnešného dňa realizácia dokončená. Dohodnutie ďalších postupov voči firme TERMEL SK,  s.r.o. Cesta do Rudiny 2331, Kysucké Nové Mesto.  
  4. Rôzne.
  5. Diskusia.
  6. Návrh na uznesenie.
  7. Záver.

Na zasadnutie OZ je prizvaný p. Zdenko Kozák.

Jana Boďová

starostka obce

Zverejnené na informačnej tabuli obce: 29.07.2020