Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Predaj pozemkov Odb.: Radoslav Lukáč
Dod.: Obec Veľký Čepčín
300.00 €
Dodatok č. 2 k Zmluve o vykonávaní činností SOU Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Obec Dubové
0.00 €
Zhotovenie webstránky Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: webex.digital s.r.o.
0.00 €
Zmluva o zabezpečení systému združ. nakladania s odpadmi z obalov v obci Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Dohoda o elektronickom zasielaní faktúr Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Obec Dubové
0.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce V. Čepčín Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: NITRANET, s.r.o.
14990.00 €
Určenie spoloč. škol. obvodu ZŠ Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Mesto Turčianske Teplice
0.00 €
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
525.67 €
Dohoda o zasielaní elektronických faktúr Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: VEPOS Horného Turca n.o.
0.00 €
Poskytovanie služieb Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: PROGRANT, s.r.o
0.00 €
Zmluva o zneškodňovaní odpadov č. 26. Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu ŽP
0.00 €
Poskytnutie nenávratného finanč. príspevku "Wifi pre teba" Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
15000.00 €
Predfinancovanie nenávratného finančného príspevku Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Primabanka Slovensko .a.s.
143189.36 €
Zriadenie grantového účtu na príjem dotácie Wifi pre teba Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Primabanka Slovensko .a.s.
0.00 €
audit za rok 2018 Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Ing. Elena Fioleková
400.00 €
Zimná údržba Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: PD Turiec Dubové
0.00 €
Dodatok k Zmluve o vykonávaní činností SOU Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Obec Dubové
0.00 €
Pristúpenie Abramovej Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Obec Dubové
0.00 €
Poskytovanie služby vydávania certifikátov č.201910974 Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: DISIG a.s.
100.80 €
Spracovanie ŽoNFP v rámci výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného fin. príspevku so zameraním na podporu "WIFI pre Teba" Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: PROROZVOJ, s.r.o.
590.00 €
SOU Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Obec Dubové
0.00 €
poskytnutie dotácie na rekonštrukciu KD Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
143189.36 €
SOU Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Obec Dubové
0.00 €
Zmluva č. 149 134 Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Slovak Telekom
0.00 €
Zneškodňovanie odpadov skládkovaním Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu ŽP
0.00 €
Dodatok č.2 Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Poskytovanie audítorských služieb Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Ing. Elena Fioleková
480.00 €
Zmluva o poskytnutí zimnej údržby ciest Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: PD Turiec Dubové
0.00 €
poskytnutie dotácie Odb.: Uzemná organizácia-O Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Dod.: Obec Veľký Čepčín
50.00 €
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
0.00 €
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Slovak Telekom
0.00 €
okno - PZ Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Čižniar Miroslav OZ PD
319.85 €
Rekonštrukcia kultúrneho domu Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: TERMEL SK, s.r.o.
0.00 €
Zmluva o spracúvaní osobných údajov Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: MADE s.r.o.
0.00 €
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Slovak Telekom
0.00 €
Zmluva o Hlavnom kontrolórovi viacerých obcí Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Ing. Janka Jesenská
0.00 €
Zmluva o vytvorení webovej stránky Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: webex.digital s.r.o.
780.00 €
Zmluva č. 148 143-poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
Dodatok č.1 Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Stavebné práce na rekonštrukcii KD Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: TERMEL SK, s.r.o.
0.00 €
audit 2016 Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Ing. Elena Fioleková
0.00 €
spracovanie verejného obstarávania Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: B&J Financie, s.r.o.
720.00 €
Praxou k zamestnaniu Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
dodatok k zmluve Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Slovak Telekom
19.99 €
dotácia na kamerový systém Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Žilinský samosprávny kraj
965.00 €
o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400.00 €
"Praxou k zamestnaniu" Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Prebratie elektroodpadu Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: ARGUSS, s.r.o.
0.00 €
K zmluve o zbere, odvoze a uložení KO č. 20/2008 Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Technické služby
0.00 €
zimná údržba 2016-2017 Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: PD Turiec Dubové
0.00 €
audit 2015 Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Ing. Elena Fioleková
360.00 €
kontrolna činnosť Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Ing. Janka Jesenská
0.00 €
dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb (mobil) Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Slovak Telekom
0.00 €
zákon a o odpadoch Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Vyhotovenie projektu na rekonštrukciu KD Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Ing. arch. Jozef Troliga
2400.00 €
autorský zákon Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Slovgram
38.50 €
poskytnutie dotácie pre DHZ Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
700.00 €
telefón pevnej linky Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Slovak Telekom
0.00 €
pevná linka Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Slovak Telekom
0.00 €
zmluva viacerých obcí na úseku výkonu kontrolnej činnosti Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Ing. Janka Jesenská
0.00 €
Zimná údržba Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: PD Turiec Dubové
0.00 €
dvere KD Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Čižniar Miroslav OZ PD
3397.12 €
nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
umiestnenie reklamného banneru Odb.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Dod.: Obec Veľký Čepčín
30.00 €
zmluva o pripojení k IS DECOM Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: DataCentrum
0.00 €
elektronické zasielanie fa Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: MADE s.r.o.
0.00 €
poskytovanie služieb IS DCOM Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: DataCentrum
0.00 €
licencia a systémová podpora programu URBIS Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: MADE s.r.o.
1.00 €
zimná údržba Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: PD Turiec Dubové
0.00 €
audit účtovníctva za rok 2014 Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
400.00 €
predĺženie zmluvy na mobil Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Slovak Telekom
0.00 €
poistenie škody na majetku Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
37.80 €
aktualizácia programov Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Topset-Ján Vlček
360.00 €
úrazové poistenie nezamestnaných Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
3.25 €
dotácia Odb.: Telovýchovná jednota Družba
Dod.: Obec Veľký Čepčín
100.00 €
dotácia Odb.: Telovýchovná jednota Družba
Dod.: Obec Veľký Čepčín
20.00 €
aktualizácia programov Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Topset-Ján Vlček
360.00 €
audit 2013 Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
400.00 €
audit 2010. 2011, 2012 Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Ing. Jozef Adamkovič
1200.00 €
Dodatok č. 3 Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Topset-Ján Vlček
289.45 €
úrazové poistenie Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
6.50 €
zimná údržba ciest Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: PD Turiec Dubové
18.00 €
Zmluva o atualizácii programov Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Topset-Ján Vlček
0.00 €