Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

SAMOSPRÁVA

Obec Veľký Čepčín je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom, samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Obec Veľký Čepčín hospodári a nakladá aj s majetkom štátu, ktorý jej bol zverený v súlade s platnou právnou úpravou.

Starostka obce: Jana BOĎOVÁ

Zástupca starostky: Stanislav CHVOJKA

Poslanci:

  • Jozef VÝBOCH
  • Mgr. Magdaléna ZELIENKOVÁ
  • Michal KRUPÁR
  • Elena CHVOJKOVÁ

Hlavný kontrolór obce: Ing. Janka JESENSKÁ

 

Komisie

1. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

predseda: Stanislav Chvojka

členovia: Mgr. Magdaléna Zelienková, Jozef Výboch

 

2. Finančná komisia:

predseda: Mgr. Magdaléna Zelienková

členovia: Ing. Dominika Krupárová

 

3. Komisia kultúry, športu a práce s mládežou:

predseda: Jozef Výboch

členovia: Michal Krupár, Marián Štancel

 

4. Komisia kultúrno-spoločenská:

predseda: Elena Chvojková

členovia: Mgr. Magdaléna Zelienková, Stanislav Chvojka, Bc. Margita Cisárová, Patrícia Šoučíková

 

5. Komisia životného prostredia, výstavby a verejného poriadku:

predseda: Michal Krupár

člen:  Ondrej Fobel, Peter Záborský

 

6. Komisia na posúdenie Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majtkových pomerov:

predseda: Stanislav Chvojka

členovia:  Mgr. Magdaléna Zelienková, Jozef Výboch

 

 

Základné ustanovenia


Orgánmi obce Veľký Čepčín sú: Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Čepčín a starostka obce Veľký Čepčín. Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Čepčín zriaďuje na základe osobitných právnych predpisov a podľa potrieb obce orgány obecného zastupiteľstva, komisie obecného zastupiteľstva.

 

Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Čepčín


Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Veľký Čepčín zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Veľký Čepčín na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce má 5 poslancov.

 

Starosta Obce

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom (ust. § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.), a v daňových a poplatkových vzťahoch je správcom dane (ust. § 1a písm. b) zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov).

 

Zástupca starostu obce


Starosta má jedného zástupcu, ktorý je volený na návrh starostu, obecným zastupiteľstvom spravidla na celé funkčné obdobie, z poslancov obecného zastupiteľstva. Zástupca starostu zastupuje starostu v čase jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať

 

Hlavný kontrolór


Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu plnenia úloh obce vyplývajúcich z jej pôsobnosti v súlade s platnou právnou úpravou. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu 6 rokov.

 

Komisie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Čepčín zriadilo na svojom ustanovujúcom zasadnutí 25.11.2022 tieto komisie:

  • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - predseda: Stanislav Chvojka
  • Finančná komisia - predseda: Mgr. Magdaléna Zelienková
  • Komisia  športu a práce s mládežou - predseda: Jozef Výboch
  • Komisia kultúrno-spoločenská - predseda: Elena CHvojková
  • Komisia sociálna, výstavby, životného prostredia a verejného poriadku - predseda: Michal Krupár

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich činnosti podľa miestnych podmienok a potrieb. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Každá komisia má predsedu, ktorého volí Obecné zastupiteľstvo.

 

Obecný úrad


Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad je zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce. Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.